Golosievo

Kyiv, byst. Zadorozhny, 5k2
+38 (068) 415-12-25

Right coast

Kyiv, st. V. Chornovola, 25
+38 (067) 544-72-70

Left сoast

Kyiv, st. E. Chavdar, 9
+38 (097) 722-63-75

 

Golosievo

Kyiv, byst. Zadorozhny, 5k2
+38 (068) 415-12-25
a.kid.kyiv@gmail.com

Right coast

Kyiv, st. V. Chornovola, 25
+38 (067) 544-72-70

Left coast

Kyiv, st. E. Chavdar, 9
+38 (097) 722-63-75